Hakkımızda

Felsefe varlık, bilgi ve değer üzerine düşünen, gerçeklik ve hayatın anlamını anlamaya çalışan, Tanrı-evren-insan üzerine bilimden farklı anlayışlar geliştiren çok yönlü bir disiplindir. Tarihi boyunca gerçekliğin ne olduğu, yapısı ve bilinebilirliği, yaşamın anlamı ve değeri, iyi yaşamın ne olduğu, bireyin eylemlerinin doğruluğu veya yanlışlığı, birlikte yaşama, daha iyi bir dünya, çokkültürlü yaşam vb. deneyimlerin ne anlama geldikleri, neyin/nelerin ‘iyi, doğru ve güzel’ oldukları; dahası 'iyi'nin ve 'güzel'in ne olduğu gibi çeşitli sorular felsefenin birbirleriyle bağlantılı alanlarını belirler. Bu türden soru/sorunlarla ilgileri çerçevesinde felsefe, metafizik, epistemoloji, ahlak, estetik, mantık, siyaset felsefesi, dil felsefesi, zihin felsefesi ve bilim felsefesi, din felsefesi vb. alanlara/disiplinlere ayrılır.
İyonya’lı/Milet’li filozofların düşünme biçimine özgülendiğinde Antik Yunan’la başlayan felsefe, daha genel bir bakış açısıyla insanlığın tarihi kadar gerilere götürülebilecek bir bilgelik arayışı olarak görülebilir. Bu geniş tarihsel art alanda yukarıda belirtilen soru/sorunlar çerçevesinde çok farklı görüşler ve yaklaşımlar ortaya konulmuştur.
Lisans ve Lisansüstü düzeyde düşünme, sorgulama ve eleştirme becerilerini kazandırmayı amaçlayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü, öğrencilerine çok geniş tarihsel/kültürel bağlantıları bulunan bu evrensel felsefe kültürünü okuyup anlayabilecekleri ve yeni tavırlar geliştirebilecekleri temel beceri ve düşünme disiplinini kazandıracak bir öğretim programı oluşturmuştur. Bu çerçevede, temel ve zorunlu felsefe dersleri yanı sıra, öğrencilere ilgilerini çeken felsefe dallarında yoğunlaşma fırsatı tanıyan seçmeli felsefe dersleri sunulmaktadır. Disiplinlerarasılık çerçevesinde öğrencilerin ilgi alanlarına göre farklı bilim alanlarından ders almalarını sağlayacak Bölüm Dışı seçmeli ders almalarına imkan sağlanmıştır. Bunun yanı sıra öğrenciler genel seçmeli dersler alarak, felsefe veya felsefe dışında genel kültür ve beceriler geliştirme, ya da özel bir takım alanlarda yoğunlaşma imkanına sahiptir. Sistematik Felsefe ve Mantık, Felsefe Tarihi, Türk İslam Düşünce Tarihi ve Bilim Tarihi Anabilim Dallarını kapsayacak şekilde hazırlanan Lisans programımız tek bir program -Felsefe Lisans Programı- olarak yürütülmektedir.
Felsefenin ekonomik getirisinin olmaması ekonomik kaygılarla bölümümüzü tercih eden öğrencilerimizin mezun olduktan sonra iş bulmalarını güçleştirmektedir. Ancak felsefe mezunlarının çok değişik alanlarda çalışma imkânı bulmaları bir fırsat olarak görülmelidir. Öğrenimleri süresince kazandıkları, okuma, yazma, eleştirme ve değerlendirme becerileriyle mezun öğrencilerimiz yayıncılık, reklamcılık ve danışmanlığa kadar geniş bir alanda iş bulma imkânına sahip olmaktadırlar. Bölüm Dışı Seçmeli Ders seçeneğini doğru ve uygun kullanmaları şartıyla turizmden sivil toplum örgütlerine kadar değişik kurumlarda çalışma imkânı bulabilirler. Mezun öğrencilerimiz, Pedagojik Formasyon Eğitimini tamamlamaları şartıyla kamu veya özel eğitim kurumlarında felsefe/felsefe grubu öğretmeni veya Lisansüstü felsefe eğitim alarak, akademisyen olma şansına da sahiptirler.
Bu çerçevede çok sayıda mezunumuz, lisans veya lisansüstü çalışmaları sonrasında başta Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olmak üzere yurt içindeki değişik kamu ve özel kurumlarda çalışma fırsatı bulmuştur. Bazı mezunlarımız da şu an ülkemizde değişik üniversitelerde Lisansüstü eğitimlerini sürdürmekte ya da akademisyen olarak çalışmaktadır.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, çoğunluğu doktora eğitimlerini yurt dışında (A.B.D., İngiltere, Almanya gibi ülkelerde) tamamlamış bir akademik kadroya sahiptir. Bölüm Akademik Kadro uzmanlık/çalışma alanları aşağıdaki şekildedir.

Sistematik Felsefe ve Mantık:
Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Mehmet Elgin
Prof. Dr. Erol Kuyurtar 
Prof. Dr. Nebil Reyhani
Prof. Dr. Sebahattin Çevikbaş
Doç. Dr.  Buket Korkut Raptis (Erasmus, Farabi Program Danışmanı)
Arş. Gör. A. Dincer Cevik
Arş. Gör. M. Efe Ates
Arş. Gör. Ekin I. Karababa
Arş. Gör. Tuğçe Arslan
Arş. Gör. Mehmet Ulupınar

Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan
Dr. Öğr. Üyesi Kubilay Hoşgör

Türk-İslâm Düşünce Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Murat Erten

Bilim Tarihi
Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir 
>